Portfolio

Als oprichter van Drievees kan ik buigen op 45 jaar ervaring in de civiele techniek met name infra in het algemeen en kunstwerken in het bijzonder.  Vooral is veel ervaring opgedaan in de beginperiode van Flevoland waarbij in korte tijd, in de jaren ’70 en ’80, veel is aangelegd.  De inbreng in de jaren ’70 bestond uit het ontwerpen en berekenen van meer dan honderd viaducten en bruggen. In die periode is de A6 aangelegd met daarin vele opmerkelijke kunstwerken.  Tegelijkertijd zijn niet alleen vele polderwegen met bruggen aangelegd, maar ook sluizen tussen het hoge en lage gedeelte in Flevoland. Vele voor die tijd nieuwe technieken en materialen zijn toegepast met name voorspantechnieken en hoogwaardige betonkwaliteiten. Dit leidde tot slanke viaducten en bruggen met overspanningen die niet eerder werden toegepast. In de daarop volgende periode is ook op andere terreinen gewerkt. In de jaren ’80 en ’90 is gewerkt aan grootscheepse dijkverzwaringen en vele honderden hectares natuurbouw, zowel in de polder als in de randmeren. De dijkbouw en natuurbouw werden in “Synergie” uitgevoerd.

Zo is voor de dijkversterking Oostvaardersdijk-Zuid gebruik gemaakt van vrijkomende klei uit het nabijgelegen natuurbouwproject. Opmerkelijke projecten waren in dezelfde periode de aanleg van 800 meter remmingwerken bij de Houtribsluizen. Opmerkelijk omdat de remmingwerken bestaan uit drijvende buizen met een diameter van 1,7 meter die met de wisselende waterstanden voor de schepen op de juiste hoogte blijven.

Een van de projecten waar met veel voldoening op terug wordt gekeken, is de bouw van de Oeververbinding Harderwijk-Flevoland met de daarin gelegen vaste brug en Aquaduct. De verbinding is gebouwd in opdracht van de provincie Flevoland en Gelderland, de gemeenten Zeewolde en Harderwijk en Rijkswaterstaat. Tegelijkertijd met de bouw zijn een groot aantal natuurbouwprojecten gerealiseerd.

In de latere jaren is veel verzet aan het groot onderhoud van de wegen waarbij de uitdaging was om met zo min mogelijk hinder in een zo kort mogelijke tijd de wegen te voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Zo is in 2005 de A6 tussen Almere en Lelystad, met een lengte van 14 kilometer, in een weekend de oude asfaltlaag vervangen voor een nieuwe laag. Ook hier een klus die voor het eerst met deze omvang is uitgevoerd. Daarna zijn op gelijke wijze andere wegdelen aangepakt.

Nog enkele projecten die in de afgelopen 45 jaar zijn uitgevoerd:

  • 2e ophaalbrug Harderwijk
  • Fietsbrug over sluis in Urk
  • Drooglegging en renovatie Roggebotsluis
  • Verbreding A1 bij Muiderberg
  • Aanleg spitsstroken
  • Realisatie U-bordenplan
  • Aanleg fietstunnels, waaronder ook getrokken onder de weg.
  • Realiseren verontdiepingen
  • Aanleg vooroevers.